Historia placówki - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia placówki

SOSW > Historia SOSW

Historia placówki

  Początki szkolnictwa specjalnego na terenie Bełchatowa sięgają 1968 r., kiedy to za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi połano Szkołę Podstawową Specjalną w Bełchatowie. Pierwszy protokół Rady Pedagogicznej szkoły specjalnej sporządzono 1 września 1968 r. pod przewodnictwem dyrektora Mirosława Stasiaka. Nauczycielami tej szkoły o trzech oddziałach byli: Maria Młynarska, Eugenia Owczarek, Józef Florczyk. Szkoła liczyła 47 uczniów, a mieściła się przy ul. 19 stycznia w Bełchatowie. Działalność swą rozpoczęła w trudnych warunkach lokalowych.
  Dzieci z upośledzeniem umysłowym przybywało, konieczne było rozszerzenie ram działalności szkoły. Zatrudniono kolejnych nauczycieli. W 1969 roku pracę podejmuje Józef Kowalski, w trzecim roku działalności szkoły zostaje zatrudniony absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mgr Mieczysław Gaszewski, jedyny nauczyciel w tym gronie mający przygotowanie do pracy w szkolnictwie specjal Nauczyciele uczący w szkole specjalnej uzupełniali swoje kwalifika w różnych formach doskonalenia organizowanych przez Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  Pierwszą lekcję pokazową przeprowadziła Eugenia Owczarek i Maria Młynarska. Mimo bardzo szczupłej bazy lokalowej udało się wygospodać małe pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, która w 1970 r. liczyła 150 woluminów. Dzieci upośledzone umysłowo rozwijały swoje zain i zamiłowania w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Efektem tej pracy były pokazowe wystawy artystyczne i wystawy plastycznych.

  Rok 1972 przyniósł nowe zmiany w lokalizacji szkoły. Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego przekazują Urzędowi miasta budynek, w którym mieści się hotel Robotniczy dla potrzeb oświato Szkoła Podstawowa Specjalna sześcioklasowa z liczbą 87 uczniów, przenosi się do nowych pomieszczeń, otrzymując do dyspozycji sześć sal na II piętrze. Piętro I i parter zajmuje szkoła Podstawowa Nr 3, do której w tym czasie uczęszczało już 280 uczniów, wspólnymi pomieszczeniami dla szkoły specjalnej i ogólnodostępnej jest sala gimnastyczna, biblioteka i pomieszczenie gospodarcze. Szkoły mają do dyspozycji boisko sporto i działkę z dużą ilością zieleni.
  Z dniem 1 września 1972 r. funkcję dyrektora szkoły specjalnej obej mgr Mieczysław Gaszewski, który uważany jest za ojca szkolnictwa specjalnego w Bełchatowie. Rada Pedagogiczna szkoły specjalnej liczyła ośmiu nauczycieli, z których tylko trzech miało przygotowanie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Do 1978r. mury szkolne opuszcza 170 absolwentów.
  Rok 1978 jest rokiem przełomowym dla szkolnictwa specjalnego w Bełchatowie. Szkoła Podstawowa Nr 3 przenosi się do nowo wybudowa placówki oświatowej, a budynek w całości został przeznaczony dla potrzeb szkolnictwa specjalnego. Obiekt ma tylko jednego gospodarza.Nowy budynek w całości przekazany dla Szkoły Specjalnej w Bełchatowie

  Przed dyrekcją szkoły podstawowej specjalnej stanęły nowe zadania dydaktyczno - wychowawcze i gospodarcze. Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej nie zaspokajało już potrzeb - absolwenci bez przy zawodowego nie znajdowali pracy. Dzieci do kształcenia spe przybywało. Odległość od domu do szkoły specjalnej uniemożła dochodzenie lub dojazd do niej. Często więc pobyt dziecka w szkole z internatem był szansą realizacji obowiązku szkolnego i zdobycia zawodu.
  Dyrekcja szkoły zaczęła czynić starania o rozszerzenie działalności placówki o szkołę zawodową i internat. Udało się to w roku 1978, w którym szkoła podstawowa specjalna została przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmujący również kształcenie za na poziomie szkoły zasadniczej.
  Kuratorium Oświaty i Wychowania na wniosek ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Bełchatowie, z dniem 1 września 1978 r. wydaje orzeczenie organizacyjne o powołaniu placówki opiekuńczej dla dzieci upośledzonych umysłowo lekkiego stop (Zał. Nr 2).W skład Ośrodka weszły:

- szkoła podstawowa specjalna,
-
zasadnicza szkoła zawodowa specjalna,
- internat dla potrzeb obydwu szkół.

  Początki były bardzo trudne. Pomieszczenia odziedziczonego bu nie były dostosowane do funkcjonowania internatu.

Należało włożyć wiele trudu, aby z adaptowanych izb lekcyjnych powstały przytulne i estetyczne pokoje sypialne. Utworzono 11 sal sypialnych 5-6 osobowych wyposażonych w tapczany, szafę, stoliki i taboreciki. Internat ośrodka liczył 60 miejsc i był koedukacyjny. Pierw mieszkańcami internatu byli uczniowie z okolicznych wsi i miast województwa piotrkowskiego. Ośrodek liczył sześćdziesiąt wychowanów, wśród nich 15 było na całkowitym utrzymaniu Państwa.
  Kuchnia i stołówka mieściły się w pomieszczeniach piwnicznych, zaadoptowanych i zmodernizowanych do tego celu. Wychowanków in podzielono na III dwudziestoosobowe grupy wychowawcze.
Pierwszym kierownikiem internatu został Jan Wieczorkiewicz. Powołano również nowego dyrektora szkoły podstawowej i zawodowej mgr Eugenię Owczarek. Zatrudniono dodatkowo personel kuchni, intendenta i magazyniera. Placówką kierował dyrektor ośrodka przy współpracy dyrektora ds. szkół i kierownika internatu. Zatrudniono ośmiu wychowawców internatu i trzech nauczycieli.
Kadra pedagogiczna ośrodka w 1978 r. liczyła 28 pracowników pe i 11 pracowników administracyjno-obsługowych oraz 4 instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ośrodek posiadał siedem izb lekcyjnych, bibliotekę, zastępczą salę gimnastyczną, pracownię zajęć praktyczno-technicznych dla dziewcząt i chłopców, stołówkę i zaplecze socjalne dla pracowników. Takie były początki lokalowe ośrodka.
  Powołana zasadnicza szkoła zawodowa specjalna prowadziła dwa kierunki kształcenia zawodowego. Kierunek budowlany o specjalności ogrodnik-warzywnik. Ogromną trudnością w pierwszych tygodniach działania szkoły zawodowej było zdobywanie miejsc do odbywania praktycznej nauki zawodu, gdyż placówka nie posiadała warsztatów szkolnych. Pierwszym zakładem, który podjął się prowadzenia prak nauki zawodu uczniów szkoły specjalnej było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie. Uczniowie uczący się zawodu ogrodnika odbywali praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej i na bazie własnej.
  W 1981r. Ośrodek opuszcza 25-ciu pierwszych absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, zdobywając zawód murarza, hydraulika i ogrodnika. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa robotnika wykwalifikowanego.

Warunki lokalowe, baza materialna, wyposażenie Ośrodka

 Analizując organizację życia określonej placówki nie można pominąć jej bazy materialnej i wyposażenia. Zabezpiecza ona prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego. W literaturze przed¬miotu określa się, że od rozwiązania architektonicznego budynku, jego lo¬kalizacji, stanu technicznego i otoczenia w dużym stopniu zależy najpierw bezpieczeństwo wychowanków, organizacja czasu wolnego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, a także atmosfera placówki, rozkład dnia i poziom przeprowadzonych zajęć.
 Ośrodek zlokalizowany jest poza centrum miasta Bełchatowa oto Osiedlem Mieszkaniowym im. Żołnierzy POW. Znajdując trójątny pas ziemi przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Targowej. Sąsiadem Ośrodka jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 do której uczęszcza 1800 uczniów. Szkołę stanowi kompleks budynków z których jeden od jest o 150 m od głównego budynku. Ośrodek zagospodarowuje 1,5 ha ziemi. Posiada wejście główne od ulicy Targowej. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, estetyczny i zadbany. Zaopatrzony w gaz i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Po prawej stronie budynku, idąc alejką do szkoły, znajduje się działka ogrodnicza, na której uczniowie realizują program z zakresu zajęć praktycznych o kierunku ogrodniczym.

 Z drugiej strony działki znajdują się: boisko szkolne do gry w piłkę nożną i podwórko szkolne. Podwórko szkolne wyposażone jest w sprzęt i różnego rodzaju urządzenia, głównie huśtawki, karuzele, zjeżdżalnię. Tak zorganizowane miejsce zabaw ma pomóc rozładować nadmiar energii dzieciom nadpobudliwym i pobudzić do aktywności dzieci apa Wokół szkoły rosną drzewa i krzewy ozdobne. Latem placówka tonie w zieleni. Uczniowie troszczą się o otoczenie szkoły, sprzątają, dbają o estetyką zieleńców. Budynek składa się z dwóch części, starej i nowej. Stara część ma już 47 lat, nowa oddana do użytku w 1997 r. W starej części budynku znajduje się internat. Posiada 14 sal sypialnych 4-5 osobowych. Każda grupa wychowawcza posiada świetlicę.
 Pokoje sypialne są przestronne, jasne, ciepłe i funkcjonalne. Ponadto są one zaprojektowane tak, aby w największym stopniu umożliwiały swobodę dzieciom. Dla wszystkich grup zorganizowana jest pracownia gospodarstwa domowego, w której odbywają się zajęcia gotowania, estetycznego nakrycia stołu, spotkania grup z okazji uroczystości .Internat posiada stołówkę. Na każdym piętrze znajduje się łazienka z natryskami.


                                                                          
Sala w internacie

Szkoła podstawowa i zawodowa zajmuje nowe skrzydło budynku. Nowocześnie zaprojektowana - jasne pomieszczenia, obszerne korytarze spełniają wszelkie wymagania i odpowiadają potrzebom użytkowników.
 Ośrodek posiada zastępczą salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego, a po południu korzysta z niej in Zajęcia z pracy techniki odbywają się w dwóch pomieszczeniach. Pracownia zajęć praktyczno-technicznych chłopców została wyposażona w stoły ślusarskie, maszyny i urządzenia do nauki zawodu. W pracowni praktyczno-technicznej dziewcząt znajdują się stoły gastronomiczne i sprzęt gospodarstwa domowego.
 W każdej izbie lekcyjnej znajdują się kolorowe dekoracje, w segmen prace dzieci. Okna i ściany zdobią kwiaty doniczkowe troskliwie pieęgnowane przez dzieci. Świetlica Ośrodka mieści się w jednej, średniej wielkości sali. Urządzona jest tak, aby swoim wyglądem wywierała na dzieciach miłe wrażenie. W sali znajdują się kolorowe stoliki dostosowane wielkością do wzrostu dzieci. Dla chłopców zorganizowano kącik do maj a dla dziewcząt kącik lalek. Na regałach poukładane są pisma i książeczki dla dzieci. Na ścianie wisi gazetka aktualności świetlicowych. Opiekun świetlicy prowadzi różne formy pracy dla dzieci oczekujących na zajęcia lekcyjne. Poza tym zajmuje się też dożywianiem wychowanków. Psycholog i pedagog zajmują gabinety w łączniku budynku.

Znajdują się tutaj salki do zajęć rewalidacji indywidualnej. Oddziały przedszkolne i klasy życia mieszczą się w osobnym budynku.
 Mają do dyspozycji pięć sal o powierzchni 60 m 2 każda. W sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt specjalistyczny odbywają się zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Obok sali rehabilitacyjnej znajduje się gabinet logopedyczny. Logopeda przyjmuje dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Wokół budynku jest czysto i jest dużo zieleni. Jest miło i przyjemnie.
 Biblioteka Ośrodka posiada 800 woluminów. Wśród książek są en słowniki, czasopisma szkolne i pedagogiczne. Bogaty jest zbiór kaset z filmami dydaktycznymi wspomagającymi proces dydak Biblioteka jest centrum kulturalnym placówki.

Na brak pomocy dydaktycznych placówka nie może narzekać.
Posiada nowoczesne środki audiowizualne, aparaturę nagłaśniaącą, komputery, kamerę video, dzięki której możliwe jest uwiecznienie ważniejszych wydarzeń z życia. Tak powstaje współczesna kronika szkoły.
Dyrekcja Ośrodka stara się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki bytowe, dobrą atmosferę, czystość i porządek.
 
Pracownicy Ośrodka
W pierwszym dziesięcioleciu kwalifikacje formalne nauczycieli Ośrodka były bardzo zróżnicowane. Mała liczba członków kadry pedago posiadała specjalistyczne wykształcenie, charakterystyczna była też duża płynność kadry. Sytuacja ulegała poprawie w drugim dziesięcio funkcjonowania Ośrodka.
Nastąpiła znaczna stabilizacja oraz dopełnienie kwalifikacji.
Uległa także polityka kadrowa placówki. Zatrudniane są przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem specjalistycznym. Obecni pracownicy Ośrodka to 75 osób zgrupowanych w trzech podstawowych działach 7:

 • pedagogicznym (nauczycielem wychowawcy, pedagog, logopeda, rehabilitant);

 • administracyjno-gospodarczym (kierownik gospodarczy, główna księgowa, księgowe, referent, magazynier, intendent, kasjer);

 • obsługowym (pomoce nauczycieli przedszkola i klas życia, pracownicy kuchni, woźna, sprzątaczki, robotnicy pracy ciężkiej, kierowca).

Największą grupę pracowników stanowią nauczyciele i wychowawcy.
Ta grupa pracowników liczy 49 osób. Kadrę kierowniczą Ośrodka tworzy dyrektor, dwóch wicedyrektorów i kierownik internatu.
 Taki poziom przygotowania kadry do pracy sprawia, iż rozumie ona problemy dziecka specjalnej troski. Potrafi w swojej trudnej i odpo pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej znaleźć radość i zadowolenie.
 Jak wynika z powyższej tabeli najliczniejsza grupa to nauczyciele ze stażem powyżej 15 lat w szkolnictwie specjalnym. Są to ludzie z ogromnym doświadczenie pedagogicznym.

Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Ośrodku realizuje peda i psycholog zgodnie z Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1993r.
Pedagog i psycholog udzielają pomocy w zakresie rozwiązywania konfliktów między rodzicami, a dziećmi, zapobiegania (bądź niwelowa trudności związanych z nauką szkolną oraz wychowaniem dzieci. Informują także o możliwościach konsultacji w placówkach i poradniach specjalistycznych. Wszystkie działania zmierzają do wspierania rodziny, jej trwałości, budowania komunikacji pomiędzy jej członkami, wzmac poczucia bezpieczeństwa i redukowania napięcia emocjonalnego, zapobiegania nerwicom i niepowodzeniom szkolnym dzieci i młodzieży. Pomagają rodzicom rozpoznać potrzeby psychiczne własnych dzieci oraz ich odrębność psychiczną. Wielokrotnie mają do czynienia z rodzi którym trzeba pomóc w sposób kompleksowy, angażując służby specjalne, Policję, także Sądy Rodzinne. Pedagog pomaga też w rozwią różnych spraw urzędowych związanych z uzyskaniem dodatku pielęgnacyjnego. Pedagog i psycholog prowadzą grupy terapeutyczne i indywidualne zajęcia z dziećmi.
Logopeda Ośrodka prowadzi zajęcia z dziećmi, które wymagają ko wady wymowy. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.
Obsługa tak skomplikowanego organizmu jaki stanowi Ośrodek wymaga zatrudnienia w nim oprócz kadry pedagogicznej dość licznej grupy pracowników administracji obsługi. Są to pracownicy księgowości, kadr, zaopatrzeniowcy, pracownicy kuchni, konserwatorzy urządzeń i instalacji, kierowca, pomoce nauczycieli przedszkola i klas życia, sprzą i woźna. Ogółem w roku szkolnym 1997/98 zatrudnionych jest 49 pracowników pedagogicznych w tym 2 na etatu, 20 pracowników administracyjno-obsługowych i 6 nauczycieli: instruktorów praktycznej nauki zawodu. Razem 75 osób.
Z myślą o dziewczętach w 1984r. mimo bardzo szczupłej bazy lokalowej utworzono klasę zawodową o kierunku gastronomicznym, ze specjalnością kucharz. Z pomocą szkoleniu praktycznemu przychodzi Inspektor Oświaty i Wychowania w Bełchatowie, udostępniając w plaówkach oświatowych miejsca do odbywania nauki zawodu.


                                                  Klasy zawodowe

 Przybywało pomocy naukowych i sprzętu. Nauczyciele zdobywali kwalifikacje do pomocy w szkolnictwie specjalnym. Brali udział w róż formach doskonalenia zawodowego. Podejmują i kończą studia, udoskonalają swój warsztat pracy oraz podnoszą na wyższy poziom zajęcia pozalekcyjne w tym sport i turystykę.             Grupa uczniów ośrodka biorąca udzial w Wojewódzkiej Spartakiadzie
             Sportowej Placówek Kształcenia Specjalnego (maj 1986r.)


Uczniowie biorą udział w wielu imprezach, takich jak:

 • wojewódzkie spartakiady szkolne placówek specjalnych,

 • przeglądy zespołów artystycznych szkół specjalnych,

 • wojewódzkie konkursy plastyczne,

 • zawody tenisa sportowego,

 • ogólnopolskie zawody pływackie.

Efektem uczestniczenia w tych imprezach są liczne zdobyte dyplo puchary, wyróżnienia, nagrody pieniężne, nagrody indywidualne oraz specjalne.
Rok 1985 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora Ośrodka. Na nowego dyrektora zostaje mianowana mgr Barbara Walkiewicz, która pracuje w Ośrodku od chwili jego powstania. Pani dyrektor od początku swej działalności marzy o wybudowaniu nowego Ośrodka. Jednak plany nie mogą być zrealizowane, ze względu na trudności lokalizacji nowego obiektu i związane z tym problemy finansowe. W trosce o zapewnienie dzieciom okresowo chorym ciągłości w realizacji obowiązku szkolnego zorganizowano oddziały szkolne w szpitalu miejskim (Zał. Nr 3). Do pracy w szpitalu oddelegowano dwóch nauczycieli. Nauka odbywała się przy łóżku chorego dziecka w sali lekcyjnej wygospodarowanej przez dyrekcję szpitala.
W 1987 r. Ośrodek obchodził 10 rocznicę powstania. Z tej okazji odła się uroczysta akademia, na której zgromadzili się przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz oświatowych, goście z zaprzyjaźnio szkół, sponsorzy i wiele innych osób związanych z Ośrodkiem. 10 Uroczystości Jubileuszowe były okazją do zastanowienia się nad dalszą perspektywą szkolnictwa specjalnego w Bełchatowie.


                                  10 lat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie
 
 Poważnym problemem dla kierownictwa Ośrodka staje się baza lokalowa szkoły. Przybywa dzieci, powstają oddziały szkolne. Ciasnota

brak pomieszczeń jest uciążliwością dnia codziennego. Rozbudowa Ośrodka stworzyłaby optymalne warunki nauczania i wychowania dzieci specjalnej troski.

 Dyrektor Ośrodka czyniła starania o rozbudowę placówki.
Przygotowała dokumentację projektową i gromadziła materiały budowlane. Do pierwszych prac budowlanych przystąpiono 11 lipca 1982 r. Ze względu na trudności finansowe rozbudowę podzielono na

etapy. Lipiec 1992 r. przyniósł miłą niespodziankę. Dzięki ogromnym staraniom Dyrektora Ośrodka, Elektrownia „Bełchatów" w Bełchatowie przekazała nieodpłatnie w formie darowizny budynek, w którym mieściło się przedszkole zakładowe dla dzieci pracowników elektrowni, dla szkolnictwa specjalnego.

Dnia 31 sierpnia 1992 r. Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybu anuluje Orzeczenie o organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bełchatowie z dnia 1 września 1985 r. i zakłada 1 września 1992 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, placówkę koedukacyjną o zasięgu wojewódzkim dla dzieci upośledzonych umyłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (Zał. 5 ).
W skład Ośrodka wchodzą:

 • przedszkole specjalne,

 • szkoła podstawowa specjalna,

 • zasadnicza szkoła zawodowa specjalna,

 • internat,

 • oddziały przyszpitalne.

Pracę Ośrodka nadzoruje Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Try Od września 1992 r. Ośrodek zapewnia pełną rewalidację dziecka upośledzonego umysłowo od 3 do 21 lat.
W roku szkolnym 1992/93 do przedszkola specjalnego uczęszczało 21 wychowanków podzielonych na trzy oddziały przedszkolne.
Zatrudniono 3 nauczycieli, logopedę, rehabilitanta i do każdej grupy przedszkolnej pomoc nauczyciela. Koło Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie ufundowało dla Ośrodka sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zakupiono również specjalistyczne pomoce naukowe dla dzieci niepełnosprawnych.
W marcu 1993 r. oddano do użytku nowo wybudowane pomiesz (I etap rozbudowy), w którym umieszczono świetlicę Ośrodka (dotychczas funkcjonowała w stołówce szkolnej), klasę lekcyjną i pracownię zajęć praktyczno-technicznych dla chłopców. Zakupiono nowe wyposażenie, pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. W trosce o dzieci dojeżżające do Ośrodka i dzieci z rodzin ubogich świetlica szkolna prowadziła dożywianie. Nauczyciele pracujący w Ośrodku organizowali lekcje otwarte dla nauczycieli szkół specjalnych i szkół ogólnodostępnych. Następstwem tej współpracy było wyróżnienie naszego Ośrodka wśród placówek spe województwa piotrkowskiego. Pod koniec roku 1992/93 ponad 89% nauczycieli Ośrodka posiadało wymagane przygotowanie specjali uzyskane na studiach magisterskich i studiach podyplomowych.
W lipcu 1993 r. przystąpiono do II etapu rozbudowy.
Dyrektor Ośrodka nawiązała ścisłą współpracę z największymi zakładami pracy Bełchatowa:

 • Kopalnią Węgla Brunatnego „Bełchatów",

 • Elektrownią „Bełchatów",

 • Zakładem Przemysłu Gumowego „Stomil".

Owocem tej współpracy był daleko idący sponsoring. Najwięcej pomocy Ośrodek uzyskał od Kopalni Węgla Brunatnego, która przez okres 4 lat pomagała w rozbudowie Ośrodka. W1996 r. placówka została podłączona do ciepłowniczej sieci miejskiej. Zlikwidowano lokalną kotłownię. Pomieszczenia po byłej kotłowni zmodernizowano i przezna dla pracowników obsługowych.


                                     Dobudowane skrzydło OSW w Bełchatowie (1997 r.)

W nowym roku szkolnym 1997/98 uczniowie Ośrodka wprowadzili się do nowych pomieszczeń, wyposażonych w nowy sprzęt. Oddano do użytku 8 sal lekcyjnych, 2 pracownie zajęć praktyczno-technicznych, poój nauczycielski, gabinet psychologa i pedagoga, nowe ciągi sanitarne. Warunki nauki, pracy i wypoczynku poprawiły się. Szkoła z internatem została połączona łącznikiem, który spełnia rolę korytarza. Internat został odnowiony, otrzymał nowe wyposażenie. Stare sale lekcyjne adoptowano na świetlicę dla grup wychowanków internatu Ośrodka. Powstały gabi do prowadzenia zajęć z rewalidacji indywidualnej. Przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, młodzież Ośrodka i zakładów pracy na terenie przedszkola, powstało boisko szkolne do piłki nożnej, które służy nie tylko wychowankom Ośrodka, ale również dzieciom z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Działalność Ośrodka reguluje Ustawa o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 11

W oparciu o te przepisy został opracowany statut placówki. Szczeółową organizację pracy ustala corocznie arkusz organizacyjny. Statut placówki określa zasady działania i zadania placówki.
Placówka przyjmuje dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lek oraz umiarkowanym i znacznym. Są to osoby z terenu wojewódz piotrkowskiego, skierowane tu w oparciu o orzeczenia poradni psy Z analizy dostępnej dokumentacji wynika, iż najczęściej z wnioskami o badanie dzieci występują: rodzice - prawni opiekunowie; sądy rodzinne i opiekuńcze. Z roku na rok rośnie liczba dzieci przybywających z rodzin patologicznych, pozbawionych praw rodzicielskich. W rodzinach tych spotykamy się z alkoholizmem, prostyą, trudną sytuacją materialną, niskim stopniem rozwoju umysłowego rodziców, wielodzietnością, dużym zatłoczeniem izb, co ujemnie wpły na ich rozwój umysłowy i fizyczny wychowanków.
Dzieci, które trafiają do Ośrodka, uczą się tego co powinny nabyć w swoim dotychczasowym środowisku. W ogólnodostępnej szkole uważane były za gorsze i opóźnione. W Ośrodku traktowane są jednakowo, często ze sobą współzawodniczą i cieszą się z tego.
Szkoła specjalna ma obowiązek dostosowania materiału naucza do możliwości rozwojowych uczniów. Wymaga to dobrego pozna dziecka. Osiąga się to przez współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem, służbą zdrowia. Służą temu wywiady środowiskowe w domach rodzinnych, których dokonują wszyscy wychowawcy klas, wychowawcy grup w internacie.
W Ośrodku ogółem przebywa 260 wychowanków. Są to osoby bądź dochodzące codziennie do szkoły, bądź mieszkające w internacie. Internat jest domem dla 60 dzieci. 175 uczniów uczy się w szkole podstawowej spe w III oddziałach klas zawodowych zdobywa zawód 43 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 22 wychowanków. Utworzone III oddziały tzw. „klas życia" rewalidują 21 wychowanków, w których szczególną uwagę przywiązuje się do nauczania samoobsługi, zaradności życiowej, wzbogacania słownictwa, zdolności do porozumiewania się z otoczeniem, przełamywania apatycznych postaw, możliwości włączenia się w życie grupy społecznej.
Wszystkie dzieci przebywające w Ośrodku otoczone są opieką psyą i logopedyczną. Pomoc medyczną zapewnia ZOZ w Bełchatowie, który oddelegował pielęgniarkę dyplomowaną na cały etat do pracy w Ośrodku.
W Ośrodku pracuje 19 nauczycieli. Kadrę kierownicza obok dyrek tworzą dwie wicedyrektorki i kierownik internatu. O sprawy gospo dba kierownik administracyjno-gospodarczy.
Placówka posiada własną księgowość. Ośrodek ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który opłaca najbiedniejszym dzieciom obiady w szkołach, a także w konkretnych przypadkach ich wypoczynek letni i zimowy. Placówka posiada wielu sponsorów.
Są to instytucje i osoby prywatne:

 • Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

 • PGE KWB Bełchatów SA,

 • Elektrownia „Bełchatów",

 • Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil",

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim,

 • EKO - REGION sp. z o.o.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM" w Bełchatowie

 • Bank Spółdzielczy w Bełchatowie

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Budowlane „PYRKOP"

 • Bełchatowska Drukarnia Cyfrowa „PAPIERÓWKA"

 • hurtownia, zakłady cukiernicze i wiele innych

 • Przedsiębiorstwo „Bewa"

Najskromniejsze wsparcie jest dowodem społecznego zaangażowa dostrzegania potrzeby niezbędnej pomocy, znajdującym się w po dzieciom. Cichymi sprzymierzeńcami ośrodka są rodzice, którzy w swych wypowiedziach dają niejednokrotnie nauczycielom i wycho wyraz wdzięczności za ich codzienną i trudną pracę. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie zyskał sobie poparcie i uznanie w środowisku bełchatowskim. W kronice szkolnej roku 1995 czytamy m.in.: „Praca nauczyciela w szkole specjalnej jest ogromna, a wysiłek jeszcze większy, ale owoce tej pracy są widoczne, może niewspółmiernie do wysiłku. Dziś nasi uczniowie nie wstydzą się swojej szkoły. Szkoła nasza zdobywa sobie prawo obywatelstwa dzięki niestrudzonej i ofiarnej pracy nauczycieli, których wszyst wysiłki idą w kierunku rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo."

Z roku na rok wzrastała liczba dzieci i zwiększało się zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Reforma oświaty od września 1999 r. wprowadziła zmiany organizacyjne w szkolnictwie.
Szkoła podstawowa stała się szkołą 6 klasową.
Po jej ukończeniu uczniowie zobowiązani są do kontynuowania nauki w 3 letnim gimnazjum. Od tego czasu w ośrodku funkcjonują szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa dla uczniów upośledzo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W roku szkol 2007/2008 powstała trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym lub znacz oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Od września 2007 r. funkcję dyrektora przejęła mgr Ewa Olszewska, która w kwietniu w wyniku konkursu została wybrana na to stanowisko. Obecnie trwa modernizacja i doposażenie placówki. Podzielone zostały, pomalowane sale lekcyjne mieszczące się w drugim budynku będącego w użytkowaniu jednostki przy ulicy Targowej 20A. Dzięki inicjatywie Pani dyrektor pozyskano środki od sponsora KWB Bełchatów na wypożenie Sali rehabilitacyjnej, powstała Sala Doświadczeń świata finanso ze środków EFES, również ze środków EFES doposażono o nowe programy pracownię logopedyczną.
Placówka na stałe wpisała się w oświatowy pejzaż Bełchatowa i zyła pełną akceptację środowiska. Przyczyniło się do tego wiele działań podejmowanych przez obecne kierownictwo i pracowników ośrodka. To dzięki nim powstają i rozwijają się w placówce koła zainteresowań, m.in.: plastyczne, informatyczne, techniczne, turystyczne i taneczne. Prężnie działa Samorząd Szkolny.
W październiku 2007 r. stworzono stronę internetową, która mieści się pod adresem: http://www.soswbelchatow.pl/ w celu kształtowania dobrego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej. Pełni ona rolę szkol public relations i jest jednym z systemów komunikacji na terenie szkoły między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Ponadto promuje na forum Polski naszą szkołę jako placówkę nowoczesną, funkcjonalną i otwartą. Skład redakcyjny stanowią nauczyciele będący zwykle opie rubryk tematycznych i uczniowie, którzy zbierają informacje i pomagają w tworzeniu strony. Od roku 2008 ukazuje się Gazetka Szkolna „Żaczek" wydawana w formie papierowej, a jej wersja cyfrowa, w for pdf jest również dostępna dla wszystkich na stronie internetowej naszego ośrodka. Dzięki stworzeniu gazetki można śledzić informacje z życia szkoły. Zespół redakcyjny dzięki fotografii i ciekawym komen utrwala aktualne wydarzenia, przybliża historie kraju i regionu, doradza, uczy i bawi. Każdy chętnie sięga po aktualny numer, bo ma pewść, że zawsze znajdzie coś interesującego. Pierwsze numery „Żaczka" w formie papierowej sponsorowała drukarnia cyfrowa „Papierówka".
Od 2007 roku placówka przystępuje do ogłaszanych przez Powiat Bełchatowski grantów oświatowych.
Dzięki pomysłowości nauczycieli i funduszom uzyskanym z tych projektów w ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z dogoterapii we współpracy z instruktorami i wolontariuszami z łódzkiej fundacji „Amacadem", kółko taneczne, muzyczne, zajęcia sportowe. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w grze w warcaby, szachy, zdobywają nowe wiadomości w zakresie tkactwa, ekologii i muzyki. Obecnie placówka uzyskała fundusze unijne, które pozwolą na realizację autorskich proów edukacyjnych. Ponadto w szkole działają kółka zainteresowań. Można chociażby wymienić kółko rękodzieła artystycznego, artystyczne czy zespół wokalno-muzyczny.
W marcu 2009 roku przystąpiono do projektu europejskiego pod tytułem „Leonardo da Vinci"- uczenie się przez całe życie. W ramach realizacji tego programu reprezentacja placówki w osobie pani dyrektor oraz nauczyciela języka angielskiego odwiedziła szkoły pracujące metodą Geteway Award w Wielkiej Brytanii. Odwiedzono między innymi Broad Oak Special Scool Warwick. W chwili obecnej trwają przygotowania mające na celu kontynuację współpracy z tą szkołą.
Pragnąc poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę ośrodka zespoły pedagoów opracowały programy autorskie. Od października będą realizowane dwie innowacje pedagogiczne. W bieżącym roku szkolnym uczestniczący w nich uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ma informatyki, kulturoznawstwa. Rozwijają sprawność fizyczną na zajęciach z tenisa stołowego, odkrywają zdolności artystyczne pod terapii plastycznej i aktywności muzycznej. Zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania. Zwiększając atrakcyjność oferty edukacyjnej pedagodzy jednostki przygotowują dwie innowacje pedagogiczne.
Od 2008 r w ośrodku działa Sekcja Olimpiad Specjalnych, w ramach której uczniowie trenują: pikę nożną, tenis stołowy, lekkoatletykę. Głów celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób upośledzonych umysłowo. Organizowanie całorocznych treningów i udział w zawodach sportowych ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży naszej placówki lepszego rozwoju fizycznego, zachęcanie do odwagi, odczuwania radości, dzielenia się talentami, umiejętnościami
i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną. Nasi zawodnicy niejednokrotnie mogli poczuć smak zwycięstwa i radość ze sportowego sukcesu.
Sprawność fizyczną uczniowie mogli prezentować również poprzez udział w zawodach, mitingach lekkoatletycznych, gdzie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia nie tylko na szczeblu powiatowym, ale i wojewódz i centralnym.
Społeczność szkolna bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Systematycznie przystępujemy do projektów ogłaszanych przez Eko-Region, Nadleśnictwo Bełchatów, Miejską Bibliotekę Publiczną, a także przez inne szkoły i organizacje. Można pochwalić się wieloma wy i wyróżnieniami. Jednak ta forma aktywności to nie tylko udział w konkursach, ale także ich organizowanie. W tradycję ośrodka wpisały się już na stałe konkursy recytatorskie, wokalno-muzyczny, matematyczny, plastyczny, wiedzy o ekologii, turniej gry w warcaby i tenisa stołowego. Biorą w nich udział zarówno ośrodki szkolno - wychowawcze, jak i szkoły masowe.
Ważnym aspektem działania placówki jest szkolna obrzędowość i kultywowanie tradycji. Nic tak nie zbliża uczniów i nauczycieli do siebie, jak wspólne zabawy, konkursy, imprezy, które poprzez wywołany entuzjazm, rozładowują napięcia i likwidują bariery. Aktywne uczestni w uroczystościach szkolnych umożliwiło uczniom wykazanie się talentem, zaangażowaniem społecznym, rozwijało w nich odwagę, odpość, rzetelność i obowiązkowość. Różne rodzaje ekspresji, które są wykorzystywane podczas przygotowań do imprez szkolnych, wyzwały w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywany, potrzebę pozna historii, kultury i tradycji oraz kształtowały w uczniach aktywność edukacyjną. Uczestniczenie w szkolnej obrzędowości poszerza możliwości rozwoju intelektualnego, przybliża i uatrakcyjnia szkołę, umożliwia młodzieży prawidłowy rozwój psychiki, wyzwala pozytywne emocje, uczy integracji z grupą, umiejętności wzajemnego okazywania uczuć.
Na stałe w obrzędowość placówki wpisał się również patron szkoły - obchody związane z jego imieniem a także sztandar, hymn szkoły oraz logo szkoły. Sztandar oraz logo szkoły łączy kolorystyka. Sztandar został uszyty w pracowni tkactwa i makramy. Logo szkoły, wyłonione zostało w wyniku konkursu. Logo to rozwijający się tulipan, którego kolor granatowy symbolizuje szkołę, czerwony - serce, zielony - nadzieję. Słowa hymnu wyłonione zostały również w konkursie, muzykę napisali i skomponowali nauczyciele jednostki. Te symbole utożsamiają wszyst wychowanków, pracowników z jednostką.


                                                                                        Sztandar

 Pragnąc przybliżyć środowisku lokalnemu specyfikę szkolnictwa specjalnego zorganizowano w roku 2008 pierwsze dni otwarte szkoły w dwóch cyklach - listopad oraz maj. Właśnie majowe spotkania poprze akademią w wykonaniu naszych uczniów, zaproszonych gości ze szkoły muzycznej, zaprzyjaźnionych jednostek, lekcje otwarte dla środo kiermasze, wyroby własne zjednały uznanie i prestiż jednostki.

Dotychczas zorganizowano również dwie konferencje.
W roku szkolnym 2007/2008 odbyła się konferencja metodyczna „Nauczanie osób niepełnosprawnych", pod patronatem Kuratorium Oświaty. Natomiast w październiku roku szkolnego 2009/2010 odbyła się I Kon pt: „Jesteśmy" dotycząca szkolnictwa zawodowego. Jej tematem było kształcenie zawodowe ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyj Na konferencję zaproszono dyrektorów różnych bełchatowskich szkół, pedagogów oraz przedstawicieli organu prowadzącego. Nasi na w interesujący sposób przedstawili kierunki kształcenia zawo proponowane przez naszą placówkę i ich rozwój na przestrzeni lat. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęła się pani wicedyrektor odpo od 2009 r. za promocję jednostki.
W roku szkolnym 2009/2010 placówka liczy 20 oddziałów oraz
grupy wychowawcze. Powstał nowy kierunek „Technolog robót wykoń Szczegółowe informacje na temat oferty ośrodka, podejmo aktualnie działań można uzyskać na stronie internetowej www.soswbelchatow.pl.
Ale szkoła to również grono licznych pracowników oraz wszech wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odznaczającej się fachością, profesjonalizmem, a co najważniejsze wytrwałością w dążeniu ku obranemu celowi w myśl łacińskiej maksymy „Per aspera ad astra". Pomagamy tym wszystkim, którzy oczekują od nas pomocy, mamy otwarte umysły, jesteśmy elastyczni, twórczy i pełni zalet.
Patrząc na rozwój szkoły z perspektywy lat wiele wydarzyło się w tym okresie. Szkoła nieustannie się zmieniała, dostosowywała do potrzeb otaczającego świata oferując nie tylko atrakcyjne kierunki kształ (kucharz małej gastronomii, ogrodnik, malarz-tapeciarz, monter wewnętrznych instalacji sanitarnych, ślusarz, technolog robót wykończe ale i stale rozwijającą się bazę lokalową. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywają się w bogato wyposażonych pracowniach i izbach lekcyjnych wzbogaconych i doposażonych z inicjatywy Dyrekcji Placówki, jak i samych nauczycieli.
 Funkcjonują gabinety specjalistyczne - pedagoga, psychologa, logo zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii ruchowej i gimnastyki, Sali doświadczeń świata i rehabilitacji, pracownia informatyczna, pra „biuro" oferująca prace informatyczno-biurowe. W tej pracowni powstają zaproszenia, foldery, prezentacje ośrodka, pracownia kucharska przygotowująca uczniów do praktycznej nauki w zawodzie kucharz małej gastronomii, pracownia tkactwa i makramy - w tej pracowni powstał i został uszyty i wyhaftowany między innymi projekt sztandaru szkoły prezentowany na 30-lecie placówki.
Dzięki opracowywanym i wdrażanym programom nauczania i wy nasi wychowankowie mają mniej kłopotów w szkole i łatwiej przystosowują się do wymagań środowiska, stają się szczęśliwymi ludźmi. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza wspierana jest działalścią świetlicy szkolnej i biblioteki. Znaczna część naszych uczniów korzysta z grup wychowawczych, w których prowadzonych jest wiele różnorodnych zajęć - edukacyjnych, rozrywkowych, artystyczne, prak organizacyjno-społeczne, specjalne - indywidualne. Świetlice grup wychowawczych są miejscem, w którym koncentruje się działalność wychowanków, dlatego też urządzone są one funkcjonalnie, estetycznie i kameralnie.
Ośrodek ułatwia uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole. W szczególności gromadzi księgozbiór, kształci umiejętności korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji, gromadząc i udostępąc wideotekę oraz zapewniając dostęp do światowych sieci kompu Środki techniczne mają na celu uzupełnienie i ilustrowanie programów nauczania.
Historia szkoły to jednak nie tylko budynek, sprzęt i daty. Historię przede wszystkim tworzą ludzie - dzieci oraz ich nauczyciele i opiekunowie.                                                                   Budynek SOSW w chwili obecnej.

Obecnie SOSW jest szkołą, w której dzieci i młodzież rozwijają swoje możliwości. Nauczyciele prześcigają się
w pomysłach na uatrakcyjnianie zajęć. Jesteśmy otwarci na nowych uczniów, dążymy do jak najlepszych efektów procesu dydaktycznego. Wielu naszych wychowanków i uczniów w procesie rewalidacji osiągnęło wyższy poziom  umiejętności i wiedzy, co otworzyło im drzwi do kontynuowania nauki w szkołach średnich oraz dostęp do pracy zawodowej. Uczniowie SOSW mają możliwość korzystania z umiejętności doświadczonej kadry nauczycielskiej, miłej, domowej atmosfery, co jest związane z mało licznymi  klasami.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego