Informacje ogólne - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje ogólne

SOSW > Szkoły > Gimnazjum Nr 6
gim6

GIMNAZJUM NR 6


Zapewniamy uczniom z orzeczeniem PPP najlepsze warunki rozwoju. Dostosowujemy wymagania edukacyjne do ich indywidualnych możliwości. Zajęcia odbywają w odpowiednio dostosowanych pracowniach przedmiotowych oraz pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, a niekiedy w miejscach użyteczności publicznej np. w zaprzyjaźnionych bibliotekach. Uczestniczymy też w lekcjach muzealnych.

Klasy liczą  do 16 osób, a dla uczniów z autyzmem lub innymi sprzężeniami do 4.  Dzięki temu zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju. Uczniowie uczą się języka angielskiego. Przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego w klasie III. Arkusze egzaminacyjne są dostosowane do możliwości dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
i z autyzmem. Nasi gimnazjaliści uczestniczą
w licznych przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach, konkursach międzyprzedmiotowych i zawodach sportowych na terenie ośrodka oraz poza nim.

Nauka trwa 3 lata i jej zadaniem jest optymalne przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizuje III etap edukacji uczniów według nowej podstawy programowej. Nowe programy dostosowane są do możliwości rozwojowych i edukacyjnych młodzieży. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i samodzielnego życia w świecie. Gimnazjum przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kontynuacji nauki w szkole zawodowej.

Zapewniamy uczniom wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych:

 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów
 • zróżnicowane  tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów
 • zindywidualizowane podejście do uczniów
 • poczucie bezpieczeństwa i wiary we własne siły
 • terapię  logopedyczną
 • socjoterapię i  rewalidację indywidualną
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • muzykoterapię
 • hydroterapię
 • hipoterapię


Prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwiające młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań. Ponad to w ośrodku jest możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych. Funkcjonuje biblioteka szkolna wyposażona w komputery z dostępem do Internetu.

Odkrywamy mocne strony naszych podopiecznych umożliwiamy im odniesienie sukcesu:

 • Umie podejmować decyzje i przewiduje skutki swoich decyzji.
 • Potrafi określić swoje mocne i słabe strony.
 • Radzi sobie w sytuacjach typowych, a w innych wie, do kogo się zwrócić o pomoc.
 • Zna normy kultury i współżycia społecznego.
 • W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę.
 • Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę.
 • Świadomy skutków zagrożeń współczesnego świata.
 • Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 • Dostrzega otaczającą przyrodę i potrafi właściwie korzystać z zasobów środowiska naturalnego.
 • Zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje regionu i kraju.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego