Regulamin SU - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin SU

Samorząd Uczniowski
Regulamin działania
 
Samorządu Uczniowskiego w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Bełchatowie
 
 
 
   
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 roku z późniejszymi zmianami(jednolity tekst Dz.u.1996, poz329) art.55 Ustawy – Karta  Nauczyciela
Z 26 stycznia 1982roku z późniejszymi zmianami(jednolity tekst Dz..U.1997, nr56,poz.357) art.6a,ust.5 oraz statutu szkoły wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 25 września 2007 roku.
 
§1
 
Postanowienia ogólne
 
1.  Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły
     i niniejszego regulaminu.
2.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli.
3.  Praca w samorządzie:
      a)  stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
      b)  uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,
      c)  uaktywnia społecznie.
4.  Działalność Samorząduwspierają i nadzorują opiekunowie.

 
§ 2
 
Cele i zadania

1.  Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
2.  Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organówi organizacji pozaszkolnych.
3.  Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.
4.  Do zadań Samorządu należy w szczególności:
      a)  przedstawienie organom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,
      b)  współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
      c)  występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,
      d)  organizowanie uroczystości szkolnych, organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
      e)  organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
 
 
 
§ 3

Organy Samorządu
  
1.  Organami samorządu są;
      a)  Rady klasowe (liczą po 3 osoby)
      b)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem” (liczy od 7- 9 osób)
2.  Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
3.  Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu
     i odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół
     członków samorządów.
4.  Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
      a)  przewodniczący
      b)  zastępca
      c)  skarbnik
      d)  sekretarz
      e)  członkowie
 
§ 4

Posiedzenia zarządu
 
1.  Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z
     harmonogramem pracy Zarządu.
2.  Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Zarządu zwołuje
     przewodniczący, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem
     spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać
     posiedzenie Zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 – dniowego terminu.
3.  Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3
     członków Zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub rady rodziców.
4.  Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.
5.  W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne
     osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
6.  Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków
     Zarządu(quorum).
 
 
§ 5

Dokumentacja
 
1.  Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
2.  Wszelkie protokoły i dokumentacja z działalności Samorządu Szkolnego przechowywana
     jest w zabezpieczonym miejscu na terenie szkoły.
 
   
§ 6
Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.  Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje dyrektor szkoły.
3.  Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody.
4.  Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata lub dłużej jeśli właściwie wypełnia swoje
     obowiązki oraz otrzymuje akceptację Rady Pedagogicznej.
 
 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną Ośrodka


Samorząd Uczniowski SOSW

Przewodniczący
:  Paweł Gaik                  
Zastępca
: Karina Raszewska
Sekretarz
: Kacper Zjawiony        
Członkowie:
 
Natalia Sokołowska
 Kamila Zarzeczna
 Mateusz Rymarz
 Konrad Dróżdż
 Damian Grzymski
                                                    
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w S O SW 
 
1. Joanna Zochniak
2. Kinga Kwaśnik
3. Paulina Miterska
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego